010 521 77 77 info@hklaw.nl

Bestaan onderhoudsplicht

Indien u samen met uw partner een kind of meerdere kinderen heeft gekregen, dan dient u daar logischerwijs voor te zorgen, ook op financieel gebied. Ook logisch is, dat u de plicht om uw kind(eren) te onderhouden, nog steeds heeft als u uw relatie met uw partner verbreekt. Juridisch gezien spreken wij, voor wat betreft de ouder die in de praktijk de minste zorg krijgt, van een onderhoudsplicht.

Berekening bijdrage kinderalimentatie

De bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding, ook wel kinderalimentatie genoemd, wordt sinds 1 april 2013 berekend door toepassing van een standaardformule.

  • Eerst wordt de behoefte vastgesteld, wat inhoudt dat aan de hand van een vastgestelde tabel wordt gekeken wat kinderen kosten.
  • Vervolgens wordt bekeken of de onderhoudsplichtige de draagkracht heeft om in deze behoefte te voorzien.
  • Ook het inkomen van de partner die de meeste zorg op zich neemt, wordt daarbij in aanmerking genomen.

Indien uit de formule blijkt dat de onderhoudsplichtige voldoende draagkracht heeft, wordt de bijdrage vastgesteld.

Veranderende omstandigheden

Maar wat nu als de onderhoudsplichtige na vaststelling van de bijdrage op een punt komt dat hij of zij niet langer de draagkracht heeft om de bijdrage te kunnen betalen, bijvoorbeeld door verlies van een baan? In dat geval heeft de onderhoudsplichtige de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, met het verzoek de bijdrage te verminderen dan wel op nihil te stellen. Het is daarvoor noodzakelijk dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Uiteraard voert de onderhoudsplichtige aan dat hij of zij een lager inkomen heeft door verlies van de baan.

Toetsing door de rechter

Het is echter niet automatisch zo dat de rechtbank het nieuwe, lagere inkomen neemt en via de formule tot een lagere bijdrage komt. Het is namelijk vaste jurisprudentie dat de rechtbank bij de beoordeling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige twee zaken in aanmerking neemt:

  1. zowel het feitelijke inkomen van de onderhoudsplichtige (bijvoorbeeld een uitkering in het geval iemand zijn baan verliest)
  2. als het inkomen dat de onderhoudsplichtige geacht kan worden in de nabije toekomst redelijkerwijs te kunnen verwerven.

De rechtbank beoordeelt of er sprake is van verdiencapaciteit aan de zijde van de onderhoudsplichtige (welk inkomen kan de onderhoudsplichtige zich redelijkerwijs verwerven gezien opleiding en werkervaring?) en of de onderhoudsplichtige zich (in voldoende mate) inspant die verdiencapaciteit te benutten.

Inspanningsverplichting

Om daadwerkelijk tot een verlaging te komen moet de onderhoudsplichtige dus kunnen aantonen dat hij of zij zich voldoende inspant om een nieuwe dienstbetrekking te vinden, waarmee hij of zij de bijdrage die in eerste instantie is vastgesteld, kan voldoen.

Het is daarbij vaste jurisprudentie dat de inspanningen van de onderhoudsplichtige anders dienen te worden beoordeeld dan de inspanningen van een uitkeringsgerechtigde.

  • De uitkeringsgerechtigde dient aan het UWV aan te tonen dat hij zich voldoende inzet voor een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Indien de uitkeringsgerechtigde aan zijn sollicitatieplicht voldoet, is dat in principe voldoende.
  • Bij de onderhoudsplichtige dient echter te worden beoordeeld of hij of zij zich voldoende inspant om aan zijn onderhoudsplicht richting zijn kind(eren) te voldoen. De Hoge Raad meent dat aan deze inspanningen, gelet op de aard van de verplichting, zware eisen mogen worden gesteld (ECLI:NL:HR:2014:219).

Conclusie

De onderhoudsplichtige die een vermindering van de te betalen kinderbijdrage wenst omdat hij of zij geen baan meer heeft, dient zich er dus van bewust te zijn dat van hem of haar wordt verlangd dat hij of zij zich ten volle inspant om een nieuwe dienstbetrekking te vinden. Alleen het voldoen aan de sollicitatieplicht is daarvoor niet voldoende!

Wilt u meer informatie of wilt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank? Ik help u daar graag bij.