010 521 77 77 info@hklaw.nl

Het huurrecht is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In deze blog wordt het algemene kader van het huurrecht beschreven aan de hand van enkele kernbegrippen.

Huur en het gehuurde

Huur is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of gedeelte daarvan, ook wel genoemd het gehuurde, in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Kenmerken huurovereenkomst

De kenmerken die een overeenkomst moet hebben om deze tot een overeenkomst van verhuur en huur te maken zijn dan ook:  het ter beschikking stellen van het gehuurde, voor een bepaalde periode en tegen een bepaalde prijs. Indien aan alle drie deze kenmerken is voldaan wordt de overeenkomst als huurovereenkomst aangemerkt.

Tot stand komen van een huurovereenkomst

Een huurovereenkomst komt tot stand doordat beide partijen de wil daartoe te kennen geven en deze twee wilsuitingen elkaar in voldoende mate dekken over bovengenoemde kenmerken van de huurovereenkomst.

Vorm huurovereenkomst

Het is een wijd verbreid misverstand dat een huurovereenkomst pas tot stand komt door het tekenen van een schriftelijke huurovereenkomst. Een huurovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat de schriftelijke vorm niet vereist is voor het tot stand komen van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst kan ook mondeling gesloten worden.

Categorieën

Het huurrecht wordt in boek 7 BW onderverdeeld in grofweg 3 categorieën, te weten voor woonruimte, bedrijfsruimte en overige huurcategorieën (een rest categorie die niet valt onder woonruimte of bedrijfsruimte).

Het is dan ook altijd zaak eerst vast te stellen of er sprake is van een huurovereenkomst en zo ja, in welke categorie deze huurovereenkomst valt. Dit heeft onder meer gevolgen voor de huurbescherming waar de huurder al dan niet een beroep op kan doen.

Huurrecht onderwerpen

Andere onderwerpen die in het huurrecht aan bod komen zijn bijvoorbeeld geliberaliseerde en niet geliberaliseerde woonruimte (sociale huurwoningen), huurder, onderhuurder, medehuurder, gebruiker, kraker, beëindiging en ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, executie kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, indeplaatsstelling en hoger beroep.

Heeft u een probleem met uw huurder of verhuurder? Ik help u graag.

Roeland heeft meer dan 25 jaar ervaring in de advocatuur. Hij treedt op voor ondernemers en particulieren en zowel voor als tegen overheidsinstanties. Roeland heeft vooraanstaande woningbouwverenigingen als cliënt, voor wie hij veel verschillende huurgeschillen succesvol oplost.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: r.vangelder@hklaw.nl