010 521 77 77 info@hklaw.nl

In juli 2015 is het nieuwe arbeidsrecht in werking getreden. Er zijn daarbij ook nieuwe regels over de ontslagvergoeding in de wet opgenomen. Het woord ontslagvergoeding komt overigens niet voor in de wet, er wordt gesproken over de transitievergoeding en de billijke vergoeding. In het oude recht sprak men over een vergoeding volgens de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt sinds de invoering van het nieuwe arbeidsrecht niet meer gebruikt.

Transitievergoeding

Als de werkgever het dienstverband wil beëindigen of indien hij de arbeidsovereenkomst niet verlengt en het dienstverband heeft langer dan twee jaar geduurd dan is de werkgever in de meeste gevallen aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd. In de wet is voorgeschreven hoe de vergoeding moet worden berekend.

Van belang hierbij zijn:

  • de duur van het dienstverband
  • en de leeftijd van de werknemer.

De transitievergoeding kan lager uitvallen doordat de werkgever als kleine werkgever wordt gezien (minder dan 25 personeelsleden) of indien er sprake is van slechte bedrijfseconomische omstandigheden. Die omstandigheden moeten dusdanig slecht zijn dat er al enkele jaren verlies wordt geleden en de werkgever moet dit kunnen aantonen.

De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als het eindigen van het dienstverband te wijten is aan de werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Denk hierbij aan een frauderende of stelende werknemer of aan andere handelingen waardoor de werknemer het vertrouwen van de werkgever ernstig heeft geschaad. De kantonrechter heeft de vrijheid om toch een vergoeding toe te kennen als dit in de gegeven omstandigheden redelijk zou zijn. Als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en het dienstverband eindigt, hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 79.000 bruto voor het jaar 2018, dit wordt jaarlijks bijgesteld. Bij een jaarsalaris hoger dan € 79.000 bruto is het maximale bedrag gelijk aan het jaarsalaris.

Billijke vergoeding

De kantonrechter kan naast de transitievergoeding de werknemer een billijke vergoeding toekennen in de volgende gevallen:

  • als de arbeidsovereenkomst is opgezegd zonder instemming van de werknemer,
  • als de arbeidsovereenkomst is opgezegd terwijl er een opzegverbod is (bijvoorbeeld tijdens ziekte),
  • als de arbeidsovereenkomst is opgezegd zonder toestemming van het UWV
  • of als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd maar niet is voortgezet vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

In de wet zijn geen criteria opgenomen over hoe deze billijke vergoeding moet worden berekend. De kantonrechter kijkt per geval wat de hoogte van deze ontslagvergoeding zal zijn.

Hoe wordt deze ontslagvergoeding in de praktijk berekend? Volgens de Hoge Raad mag rekening gehouden worden met de lengte van het dienstverband, de hoogte van het loon, de gevolgen van het ontslag, of de werknemer een nieuwe baan heeft en het verschil in salaris, andere mogelijke inkomsten in de toekomst… kortom, alle omstandigheden van het geval. Het is dus van belang om alle voor u geldende omstandigheden naar voren te brengen in een procedure.

Wilt u meer weten over ontslag en de bijbehorende ontslagvergoeding? Ik help u graag.