010 521 77 77 info@hklaw.nl

In het geval dat partners met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, dient er altijd ten minste een van de twee andere woonruimte te zoeken. Over het algemeen liggen de woningen van gescheiden partners niet ver uit elkaar, zodat de uitvoering van een omgangsregeling meestal qua vervoer en tijd niet tot problemen leidt.

Maar wat als de ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft na verloop van tijd graag wenst te verhuizen naar een andere gemeente, waardoor de reistijd voor wat betreft de omgangsregeling substantieel toeneemt?

Toestemming verhuizing krijgen

Indien partijen het gezamenlijk gezag uitoefenen, zoals dat na een huwelijk of geregistreerd partnerschap standaard het geval is, dan dient de andere ouder toestemming te geven voor de verhuizing. Mocht deze ouder daar om welke reden dan ook niet toe bereid zijn, dan is het voor de ouder met een verhuiswens mogelijk om in een verzoekschriftprocedure vervangende toestemming te verzoeken aan de rechtbank.

Belangenafweging verhuizing

Voor de vraag of er wel of geen vervangende toestemming wordt verleend voor verhuizing, maakt de rechtbank een belangenafweging. De belangen van de kinderen, onder meer bij een goede omgangsregeling met de achterblijvende ouder, staan voorop. Daarnaast worden de belangen van beide ouders meegewogen. Het belang van de ouder die wil verhuizen die het recht heeft om een nieuw leven elders op te bouwen, en het belang van de ouder die achterblijft op continuering van het contact met zijn of haar kinderen zoals dat voor de mogelijke verhuizing het geval was.

Criteria beoordeling verhuizing

De rechtbank hanteert in zaken met betrekking tot een gewenste verhuizing veelal hetzelfde criterium, dat als volgt luidt. Het uitgangspunt is dat een ouder bij wie de minderjarige hoofdverblijfplaats heeft in beginsel de gelegenheid moet krijgen om met de minderjarige ergens anders een gezinsleven c.q. toekomst op te bouwen. Anderzijds moet rekening worden gehouden met andere belangen waarbij te denken valt aan (niet uitputtend opgesomd):

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • een goede voorbereiding van de verhuizing;
  • het aanbieden van alternatieven of compensatie voor de verminderingen van de contactmogelijkheden met de andere ouder;
  • de extra kosten van contact na de verhuizing;
  • de bestendigheid van de nieuwe relatie van de verhuizende ouder;
  • de mate waarin ouders nog in staat zijn tot overleg.

Aandachtspunten verhuizing

Indien u als ouder de wens hebt om te verhuizen, zorg dan dat u nadenkt over bovenstaande criteria. Denk na over de noodzaak, bijvoorbeeld dat uw nieuwe partner in een andere regio werk heeft en daar niet weg kan of een co-ouderschap heeft met zijn of haar ex-partner, waardoor een omgekeerde verhuizing niet mogelijk is.

Neem ruim de tijd voor een verhuizing, zodat kinderen niet halsoverkop of halverwege een jaar van school hoeven te wisselen.

Zorg ervoor dat het contact met de achterblijvende ouder qua dagen/uren nagenoeg gelijk blijft, denk na over alternatieven indien bepaalde dagen wegvallen.

Mochten er extra kosten komen kijken bij het continueren van de omgangsregeling door de afstand, dan kan het helpen als de verhuizende ouder die (grotendeels) op zich neemt.

Tot slot blijft het altijd van belang om zoveel mogelijk in overleg met de andere ouder te blijven.

Voorkomen verhuizing

Andersom geldt voor de andere ouder dat het eveneens van belang is de wens van de ouder die wil verhuizen te toetsen aan bovenstaande criteria. Indien de wens om te verhuizen niet goed wordt onderbouwd en er worden geen alternatieven geboden, heeft u een goede kans in een procedure bij de rechtbank om de verhuizing te voorkomen.

Conclusie

Indien er geen sprake is van gezamenlijk gezag, kan de ouder met het gezag bij wie de minderjarige de hoofdverblijfplaats heeft in beginsel verhuizen. Mocht dit echter ten koste gaan van een vastgelegde omgangsregeling, dan heeft de achterblijvende ouder altijd nog de mogelijkheid aan de rechtbank te verzoeken om de verhuizing te verbieden dan wel te gebieden dat de verhuisde ouder terug moet verhuizen.

Mocht u willen verhuizen of juist een verhuizing willen voorkomen, neemt u dan vrijblijvend contact op!