010 521 77 77 info@hklaw.nl

Privacyverklaring

Houweling & Kars Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Houweling & Kars Advocaten verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke

Houweling & Kars Advocaten levert juridische diensten. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door Houweling & Kars Advocaten verwerkt en bewaard.

Doel verwerking persoonsgegevens

Houweling & Kars Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Klantadministratie;
 • Het versturen en innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketingactiviteiten;
 • Werving en selectie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Houweling & Kars Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactgegevens van opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummers, mailadres);
 • Financiële gegevens;
 • Medische gegevens;
 • Strafrechtelijke gegevens;
 • BSN;
 • Gegevens partner (toevoegingen).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Houweling & Kars Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Houweling & Kars Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in art. 6 AV: ter uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van betrokkene(n) dan wel een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Houweling & Kars Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, verzekeraars.

Daarnaast kan Houweling & Kars Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Houweling & Kars Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Houweling & Kars Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Houweling & Kars Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Houweling & Kars Advocaten maakt gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier en softwareleverancier, waarmee wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken hebben vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Houweling & Kars Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Houweling & Kars Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan mr. E. Sonneveld (e.sonneveld@hklaw.nl)

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Houweling & Kars Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Houweling & Kars Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Houweling & Kars Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Houweling & Kars Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Houweling & Kars Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Houweling & Kars Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Houweling & Kars Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Houweling & Kars Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Houweling & Kars Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

_ga, _gat, _gid

Deze cookies zijn analytische cookies waarmee Google Analytics anonieme data verzamelt. Deze data zijn niet herleidbaar naar natuurlijke personen en worden niet gedeeld met Google.

viewed_cookie_policy

Deze cookie onthoudt of u op “Accepteren” of “Afwijzen” hebt geklikt in de cookiemelding, zodat deze cookiemelding daarna niet meer verschijnt.

IDE

Deze cookie helpt ons om onze advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze cookie wordt alleen geplaatst als u op “Accepteren” hebt geklikt in de cookiemelding.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Houweling & Kars Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. E. Sonneveld (e.sonneveld@hklaw.nl)